Standard salgs- og leveringsbetingelser

Nowoshop leverer spesialprodukter for overflatebehandling og forskjønning av hustak. Ved kjøp av produkter gjennom vår portal samtykker du til våre vilkår.

Vilkårene regulerer kundens kjøp og bruk av varer og tjenester levert av Nowoshop. Vilkårene gjelder for alt salg fra leverandøren så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

Nowoshop, Borgeskogen 30, 3160 Stokke.
Telefon: 33 21 02 72.

1. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunden skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

2. Avtaleinngåelse

Når leverings- og betalingsmetode er valgt, og kunden har fullført sin bestilling ved å klikke på «Bestilling»/ «Fullfør betaling» eller en tilsvarende knapp, er bestillingen fullført og bindende for kunden.

En ordrebekreftelse vil bli sendt ut så snart kjøpet er gjennomført og vi har mottatt bestillingen. Kunden er pliktig til å undersøke at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen hva angår produkttype, innhold, antall og pris.

Kjøp gjennomføres via betaling med kreditt-/bankkort. Selger forbeholder seg å reservere beløpet på kjøpers konto frem til varen er sendt. Beløpet trekkes fra konto når varene er klare for avhenting, eller når de sendes fra oss.

For å benytte seg av våre tjenester må kunden være over 18 år. Dette forutsetter at kunden har en kredittkortavtale med sin bank eller et kortselskap.

3. Levering

Lagervarer blir normalt sendt dagen etter mottatt ordre, med forbehold om at varene er på lager (om man har valgt å få varene tilsendt). Bestillinger som registreres utenom åpningstid eller i helgene vil bli behandlet førstkommende virkedag. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner. Skaffevarer og hasteleveranser leveres etter nærmere avtale.

Nowoshop dekker ikke tap påført kjøper som følge av en forsinket levering, dersom dette ikke er skriftlig avtalt på forhånd. Dersom ikke annet er avtalt, vil ordrelinjer bli levert etter hvert som varene kommer inn til lager.

Vi sender alle bestillinger i samarbeid med Bring (om man har valgt å få varene tilsendt). Leveringstiden kan variere for det enkelte produkt. Vanlig leveringstid ligger mellom 3 til 5 virkedager (etter registrert innbetaling), samt postgang. Bestillinger som registreres utenom åpningstid eller i helgene vil bli behandlet førstkommende virkedag. Vi tar forbehold om lengre leveringstid i perioder med mye trafikk hos oss eller vår transportpartner.

Som kunde plikter du å følge med på status på din forsendelse. Nowoshop står ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten returner etter sitt system uavhentede pakker etter 14 dager.

Om din pakke ikke leveres innen avtalt tid kan du som kunde fastsette en rimelig tilleggsfrist. Skulle denne fristen oversittes kan du heve kjøpet og få pengene tilbake innen 14 dager.

4. Varens anvendelse

Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper ved videresalg å videresende relevante opplysninger om varen.

5. Ansvar

Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk. Selger har ikke ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som Nowoshop forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler ved leveransen, hvis kunden tar i bruk varen etter å ha reklamert over varen. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

6. Reklamasjoner

Kjøper plikter å undersøke at leveransen er kontraktsmessig så snart den er mottatt og før leveransen evt. videreselges, monteres, eller på annen måte tas i bruk. Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 3 måneder fra varens mottagelse. Reklamasjoner må fremsettes skriftlig. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til transportpartner ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. Videre tas det bilde av skade og vedlegges dokumentasjon som sendes selger så snart som mulig. Manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 8 dager meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

7. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kunden må gi skriftlig melding innen 14 dager dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp.

Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget original emballasje. Varer som er spesialbestilt/produsert, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, tas ikke i retur.

Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig gjennom kundeservice. Du får da svar fra oss snarest mulig. Ikke send tilbake varer før du har fått beskjed om dette fra oss. På denne måten håndteres saken smidigst mulig og uten unødvendige returkostnader.

Hvis du benytter deg av angreretten innen fristen skal du ha tilbake det du har betalt for varen. Varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må kjøper dekke selv, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

8. Force majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

9. Tvist

Verneting for enhver tvist er Tønsberg og Nøtterøy Forliksråd eller annen passende rettsinstans i Vestfold fylke.