Vedlikehold av tak – husets femte fasade

Taket skal beskytte resten av huset, men det er det lett å glemme

Taket er den fasaden som er mest værutsatt og skal kunne ta belastningen fra regn, vind, sol, snø og frost. Slitasje på taktekking og undertak vil selvsagt være avhengig av hvor værutsatt det står, kvaliteten på takkonstruksjonen og vedlikehold eller mangel på det samme.

For å forlenge takets levetid, bør det ha tilsyn minst et par ganger i året og her anbefales det å sjekke takrenner, nedløp, renske bort løv ved behov, kontrollere beslag og gjennomføringer. Eventuelle lekkasjer må utbedres umiddelbart for å hindre følgeskader på undertak.

I tillegg vil regelmessig rengjøring av taktekkingen forlenge levetiden, husk og benytt rengjøringsvæske som er egnet for det aktuelle taktekket.

Mange opplever at overflatebelegget på betongtakstein blir slitt og stygt. Dersom undertaket er helt og fint kan en behandle taket slik at det får en ny overflate som hindrer vanngjennomtrenging. Direkte vanngjennomtreging er sjelden tilfellet. Men når overflaten på betongstein blir slitt bort så vil taksteinen bli mer sugende, og akkumulere vann som igjen kan skape fuktighet på undersiden og derved skade undertaket. Fukt i taksteinen bidrar videre til økt vekst av mose og alger, i tillegg til at vann som fryser og kan skade taksteinen.

Dersom undertaket viser tegn til råte/skade så bør en vurdere å bytte hele taket. Er du usikker så ta kontakt med kvalifisert håndverker for råd.

En rekke bedrifter har spesialisert seg på å renovere gammel takstein, enten de benevner det som takfornying, takbehandling eller takmaling tilbyr de ny overflate på takstein.

Forbrukere som vurderer slike tjenester bør sikre seg at de har med profesjonelle tjenesteytere å gjøre, og som benytter dokumenterte produkter og riktige prosesser. Som oppdragsgiver er du også ansvarlig dersom det skjer en ulykke under arbeidet, slik at du må sikre deg at håndverkerne har utstyr og rutiner for godkjent sikring under arbeid i høyden.

Nowoshop tilbyr dokumenterte produkter fra Europas mest spesialiserte takmalingsfabrikk, og vi anbefaler følgende prosesser ved behandling av betongtakstein (forutsetter at taket er inspisert og klar for behandling);

  • Benytt Nowoclean for kjemisk vask av taket
  • Høytrykkvask taket med egnet utstyr, 350-500 bar
  • Dersom underlaget er ujevnt eller en er usikker på vedheft, så anbefaler vi å legge et lag med grunning, Nowocoat Uni Primer
  • To lag med Unicoat. Malingen leveres i flere glans varianter, men de fleste blir mest fornøyd med lav glans ettersom høy glans avslører ujevnhetene i underlaget som kan oppleves som skjolder
  • Dersom du har gjennomfarget betongstein så kan impregnering med Nowodry være den beste løsningen
  • Vi anbefaler deretter at taket minst annet hvert år påføres Neutralon for å redusere/hindre groing av mose og alger.

Nowoshop har også produkter tilpasset overflatebehandling av stålplater og eternittplater.